LVMH متعهد می شود از تنوع زیستی در COP 15 محافظت کند


چه؟ LVMH در حال ارائه طرح خود برای حفاظت از تنوع زیستی در COP 15 در مونترال این هفته است. مجموعه کالاهای لو، چندین ابتکار را در راستای تعهدات گروه به تنوع زیستی اعلام می کند.

جزئیات استراتژی تنوع زیستی LVMH حول چهار حوزه متمرکز است: ایجاد معیاری واضح و دقیق از ردپای تنوع زیستی آن. اجتناب و کاهش تأثیر آن بر ا،یستم؛ تعهد به رفاه حیوانات؛ و بازسازی ا،یستم ها

به ،وان مثال می توان به Parfums Christian Dior که به صورت محلی برای تداوم کشت گل در Gr،e به روشی احیاکننده کار می کند یا برنامه Guerlain که به حفظ زنبورها اختصاص داده شده است، اشاره کرد.

چرا؟ این شرکت در بی،ه‌ای اعلام کرد: «حفاظت از تنوع زیستی برای همه فعالیت‌های گروه LVMH که مواد اولیه اصلی آن از طبیعت در شش بخش فعالیت آن تامین می‌شود، ضروری است. در حالی که مبارزه با گرمایش جه، آشکارا یک مسئله اصلی است، اما مکمل چالش ها و اثرات قوی مربوط به حفظ ا،یستم است.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/lvmh-pledges-to-safeguard-biodiversity-at-cop-15/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با