صندوق L’Oréal برای طبیعت سه گیرنده جدید را انتخاب می کند


چه؟ L’Oréal سه گیرنده جدید صندوق بازسازی طبیعت خود را اعلام کرد: NetZero، ReforesTerra و Mangroves Now. آ،ین پروژه‌ها بر اساس بررسی‌های لازم و بر اساس معیارهای کلیدی از جمله آمادگی مدل ،ب‌وکار، دوام اقتصادی و اثرات مثبت زیست‌محیطی و اجتماعی انتخاب شدند.

جزئیات این صندوق که در سال 2020 ایجاد شد، تا به امروز 22 میلیون یورو در پروژه ها متعهد شده است و 50 میلیون یورو برای سرمایه گذاری تاثیرگذار در نظر گرفته شده است.

“در L’Oréal Groupe، وظیفه زیست محیطی ما فراتر از تجارت ما است. راشل باره، مدیر رهبری محیط زیست، L’Oréal Groupe، گفت: مسئولیت ما این است که به چالش های مهم امروزی، مانند فرسایش تنوع زیستی و تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی آن رسیدگی کنیم. صندوق L’Oréal برای بازسازی طبیعت وسیله مهمی در تلاش‌های ما برای آینده‌ای پایدارتر برای همه است. با امضای پروژه های جدید، هدف ما کمک به احیای تنوع زیستی سیاره و حفظ ا،یستم های فراوان آن است.

چرا؟ غول زیبایی فرانسوی گفت که این پروژه ها به دلیل رویکرد نوآورانه خود در جذب کربن در خاک، احیای جنگل ها و احیای حرا و همچنین پتانسیل آنها برای تأثیر مثبت و گسترده بر محیط زیست و جوامع محلی انتخاب شده اند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/loreal-fund-for-nature-selects-three-new-recipients/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با