Yakult opens café and beauty salon in Japan’s Utsunomiya

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/yakult-opens-cafe-and-beauty-salon-in-،ans-utsunomiya/