یونیلیور معاون جهانی فناوری را معرفی کرد

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-names-global-vp-of-technology/