یونیلیور استخدام کارمندان روسی را تایید کرد

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/unilever-approves-conscripting-russian-employees/