کوتی کنفرانس سرمایه گذاران را پیش از IPO برنامه ریزی شده اروپایی برگزار می کند

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/coty-،lds-investor-conference-ahead-of-planned-european-ipo/