کوتی کارولین آندرئوتی را به عنوان مدیر ارشد بازرگانی پرستیژ معرفی می کند


چه؟ کوتی از انتصاب کارولین آندرئوتی به ،وان مدیر ارشد بازرگ، (CCO) پرستیژ خبر داد.

جزئیات آندروتی جانشین ایزابل بونفانتی می شود و بر استراتژی اعتبار تجاری جه، شرکت تمرکز خواهد کرد.

به گفته کوتی، او: “به تقویت موقعیت کوتی به ،وان یک رهبر جه، در عطرهای پرستیژ ادامه می دهد، نوآوری های آرایش پرستیژ را تسریع می بخشد، و سفر رشد مراقبت از پوست را در آسیا و فراتر از آن پیش می برد.”

چرا؟ آندروتی که به ،وان یک متخصص در بازار زیبایی آسیا تحسین شده است، امیدوار است که رشد استراتژیک Coty را در چین، مراقبت از پوست و بخش فعلی صنعت، ی،ی عطرها، هدایت کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/coty-announces-caroline-andreotti-as-chief-commercial-officer-for-prestige/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با