کشورهای عضو خواستار محدودیت های میکروپلاستیک در سراسر اتحادیه اروپا هستند


چه؟ بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده است، آلمان، هلند، فرانسه و سه کشور عضو دیگر از اتحادیه اروپا می‌خواهند تا برای جلوگیری از انتشار میکروپ،تیک‌ها در محیط، قو،نی وضع کند.

جزئیات کمیسیون اروپا در آستانه ارائه قانونی برای کاهش 30 درصدی حجم میکروپ،تیک های تخلیه شده تا سال 2030 است. پاسخ شش کشور این است که خواستار اقدامات سخت گیرانه تر، از جمله نظارت بر سطوح در هوا، آب و خاک به منظور سنجش انطباق هستند.

چرا؟ رویترز گزارش می‌دهد که محدودیت‌هایی در مورد میکروپ،تیک‌ها در لوازم آرایشی سال گذشته پیشنهاد شد، و آ،ین قانون با موضوع ریزش در جایی که میکروپ،تیک‌ها به‌طور ناخواسته با شستن لباس‌های مصنوعی آزاد می‌شوند، مق، می‌کند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/member-states-call-for-eu-wide-microplastics-curbs/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با