کرودا با خرید Solus Biotech بسته می شود

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/croda-closes-on-solus-biotech-acquisition/