هنکل واحد روسی را جدا می کند


چه؟ بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، هنکل انشعاب واحد روسی خود را اعلام کرده است.

جزئیات رویترز به نقل از آژانس ایتارتاس فاش کرد که این بخش از این ماه به ،وان صنایع آزمایشگاهی شناخته می شود و تا پایان فروش به طور مستقل از مادر آلم، خود فعالیت خواهد کرد.

چرا؟ سخنگوی هنکل به رویترز گفت: “در آماده سازی برای فروش اعلام شده، باید اطمینان حاصل شود که ،ب و کار محلی می تواند مستقل از فرآیندها و سیستم های تجاری جه، هنکل عمل کند.”


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/henkel-spins-off-russian-unit/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با