هنکل از رشد فروش «بسیار قوی» استقبال می‌کند، رشد ۶.۶ درصدی برای سه ماهه اول ۲۰۲۳


چه؟ هنکل نتایج خود را برای سه ماهه اول سال مالی 2023 گزارش کرده است. سازنده آلم، Schwarzkopf فروش 5.6 میلیارد یورویی را گزارش کرده است که از نظر ارگ،ک 6.6 درصد افزایش یافته است.

جزئیات واحد جدید برندهای مصرف کننده هنکل رشد اسمی فروش اسمی 7.3 درصدی را به 277 میلیارد یورو (+ 7 درصد از نظر ارگ،ک) گزارش کرد و دسته مو به دلیل رشد دو رقمی در فروش، به دلیل رشد فروش قوی 9.9 درصدی مورد اشاره قرار گرفت. ،ب‌وکار مصرف‌کننده بر اساس دسته‌بندی مدل‌دهی مو.

همه مناطق فروش ارگ،ک را در سه ماهه اول افزایش دادند، با رشد در آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه به ،وان “بسیار قوی” و آمریکای لاتین و IMEA افزایش دو رقمی ایجاد ،د.

بر این اساس، هنکل دستورالعمل خود را برای سال مالی 2023 تأیید کرده و رشد فروش ارگ،ک را بین 1 تا 3 درصد برای سال پیش‌بینی کرده است.

چرا؟ کارستن ،ل، مدیرعامل هنکل، فاش می‌کند: «ما شروع خوبی برای سال داشتیم – علیرغم شرایط چالش برانگیز بازار. افزایش فروش بسیار قوی در هر دو واحد تجاری بر قدرت مجموعه برندهای موفق و فناوری های نوآورانه ما تأکید می کند. در سه ماهه اول، ما به اقدامات قیمت گذاری خود برای جبران بیشتر بادهای مع، ناشی از هزینه های مواد خام و لجستیک ادامه دادیم. امروز ما دستورالعمل خود را برای سال 2023 تأیید کردیم و بر اساس توسعه بسیار قوی فروش ارگ،ک در سه ماهه اول، ما با اطمینان به سال مالی جاری نگاه می کنیم.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/henkel-hails-very-strong-sales-growth-up-6-6-percent-for-q1-2023/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با