میبلین لوله لندن را تغییر می دهد

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/maybelline-gives-londons-tube-a-makeover/