میبلین با واکنش عمومی نسبت به تبلیغات فراگیر دست و پنجه نرم می کند

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/maybelline-grapples-with-public-backlash-over-inclusive-advertising/