مدیر عامل Coty: گوچی تا پنج سال آینده با ما خواهد ماند

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/coty-ceo-gucci-is-staying-with-us-for-the-next-five-years/