للیو گاوازا به عنوان مدیرعامل جدید تام فورد فشن منصوب شد

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/lelio-gav،a-appointed-as-new-ceo-of-tom-ford-fa،on/