عرضه زیبایی نان دور بودجه بذر را افزایش می دهد – WWD

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/hair/bread-beauty-raises-seed-round-1235743576/