طالبان دستور بستن تمام سالن های زیبایی در افغانستان را صادر کرد

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/taliban-orders-closure-of-all-beauty-salons-in-afghanistan/