شورای زیبایی بریتانیا برنامه استعدادهای آینده را راه اندازی می کند


چه؟ شورای زیبایی بریت،ا برنامه استعدادهای آینده را راه اندازی کرده است، یک ابتکار صنعتی که هدف آن الهام بخشیدن و آموزش جوانان در شکل گیری ترین سال های حرفه آموزشی است.

جزئیات این برنامه با پشتیب، و، آموزش، شرکت Careers & Enterprise و STEM Learning، از طریق شبکه The Carers Hub اجرا خواهد شد.

چرا؟ تیبرنامه استعدادهای آینده به برجسته ، مسیرهای شغلی برای جوانان 11 تا 18 ساله اختصاص داده شده است و آنها را تشویق می کند تا ارزش تحصیلات فعلی خود را ببینند.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/the-british-beauty-council-launches-future-talent-programme/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با