دکتر باربارا استورم اولین بار در آبگرم مایبورن بورلی هیلز – WWD

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/skin-care/dr-barbara-sturm-debuts-maybourne-beverly-hills-spa-1235746486/