جمهوری چک درباره ممنوعیت CBD بحث می کند


چه؟ بر اساس گزارشی که توسط Hemp Today منتشر شده است، معادل چک FDA، ممنوعیت محصولات مبتنی بر CBD و سایر کانابینوئیدهای مشتق شده از کنف را پیشنهاد می کند.

جزئیات هیچ برنامه زم، برای تصویب قو،ن جدید ارائه نشده است. این و،خانه اذعان کرد که هرگونه ممنوعیت بر برخی تولیدکنندگان و ،ده فروشان مواد غذایی و آرایشی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

چرا؟ مقام ایمنی غذا گفت که از آنجایی که CBD توسط نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا به ،وان “غذای جدید” تعیین شده است، اما هنوز تحت بررسی های ایمنی قرار نگرفته است، بنابراین تایید ایمن بودن استفاده از آن غیرممکن است.


منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/czech-republic-debates-cbd-ban/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با