توانمندسازی جهانی: پلتفرم جدیدی که مشاغل سیاه پوست را تقویت می کند

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/empower-global-a-new-platform-amplifying-black-owned-businesses/