بیانیه مطبوعاتی: بروزرسانی هیئت مدیره بنیاد عطر انگلستان

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/press-release-the-fragrance-foundation-uk-board-update/