برندهای دولتی اوکراین یونیلور، پی اند جی و ایو روشر «حامیان بین المللی جنگ»

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/ukrainian-government-،nds-unilever-pg-and-yves-rocher-international-sponsors-of-war/