این مرکز با نام تجاری تحت حمایت متخصصین پوست راه اندازی کرد: Prequel – WWD

منبع: https://wwd.com/beauty-industry-news/skin-care/the-center-dermatologist-prequel-1235752063/