آیا کیم کارداشیان آماده است تا Skkn را توسط سهام کیم از کوتی بازخرید کند؟

منبع: https://www.globalcosmeticsnews.com/is-kim-karda،an-poised-to-buy-back-skkn-by-kim-stake-from-coty/